2014/09: Okt. 27-31 >>> Yakushimi, Friedrichshafen